YUHANNA 18. BÖLÜM

YUHANNA

18. BÖLÜM

İsa Getsemani Bahçesinde Tutuklanır
Yuhanna 18:1-12
Matta 26:47-56; Markos 14:43-50; Luka 22:47-53

(1) İsa duasını bitirdikten sonra müritleriyle birlikte Kidron Vadisi’ni yürüyerek geçti ve içinde zeytin ağaçları olan Getsemani adlı bahçeye girdi. (2) İsa’ya ihanet edecek olan Yahuda İskariyot o bahçenin nerede olduğunu biliyordu. Çünkü İsa birçok defa müritleriyle orada buluşmuştu. (3) Yahuda, Romalı askerleri, Ferisileri ve baş rahipleri o bahçeye yönlendirdi. Bahçeye gelenlerin ellerinde meşaleler, fenerler ve silahlar vardı. (4) İsa olacakları biliyordu. Onlarla karşılaşınca, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. (5) Onlar, “Nasıralı İsa’yı arıyoruz” diye cevapladı. İsa, BENİM!” dedi. Yahuda İskariyot da onlarla birlikteydi, (6) (İsa, Mısır’dan Çıkış 3:14 ayetinde yazılı olan “Ben Ben'im” sözlerini söyleyince) yere düştüler. (7) İsa, “Kimi arıyorsunuz?” diye tekrar sordu. Onlar, “Nasıralı İsa’yı” dediler. (8) İsa, “Aradığınız kişi benim. Müritlerimi bırakın, gitsinler” dedi. (9) Böylelikle, İsa’nın daha önce söylediği, “Bana verdiklerinin hiçbirini kaybetmedim” sözleri ispatlandı. (10) Petrus kılıcını çekip baş rahibin hizmetkârı olan Malkus’un sağ kulağını kesti. (11) İsa, Petrus’a, “Kılıcını kınına sok! Ebedi Baba’nın elem kâsesinden içmem lazım” diye bağırdı. (12) İsa’yı yakalayıp, bağladılar.

İsa Hanna’nın Karşısına Çıkarılır
Yuhanna 18:13-14
Matta 26:57-58; Markos 14:53-54; Luka 22:54

(13) İsa’yı ilk önce Hanna’ya götürdüler. Hanna başrahip Kayafa’nın kayınpederiydi. (14) Kayafa daha öncesinde Yahudi din önderlerinhalkın uğruna bir adamın ölmesinin yeğ olduğunu söylemişti.

Petrus’un İlk İnkârı
Yuhanna 18:15-18
Matta 26:69-70; Markos 14:66-68; Luka 22:55-57

(15) Petrus ve diğer bir mürit İsa’nın arkasından gitti. Hanna diğer müridi tanıyordu, bu yüzden o mürit İsa’yla birlikte baş rahibin mekanının avlusuna girebildi. (16) Petrus ise avlu kapısının dışında kaldı. Ama diğer mürit geri döndü ve kapıda duran hizmetkâr kıza Petrus’un içeri girip giremeyeceğini sordu. Hizmetkâr kız Petrus’u içeriye soktu. (17) Hizmetkâr kız Petrus’a, “Sen İsa’nın müritlerinden biri misin?” diye sordu. Petrus, “Hayır, değilim!” dedi. (18) Hava soğuktu. Bu yüzden Petrus, köleler ve muhafızlar ısınmak için ateşin çevresinde durdular.

Başrahip İsa’yı Sorgular
Yuhanna 18:19-24
Matta 26:59-66; Markos 14:55-64; Luka 22:66-71

(19) Hanna, İsa’ya müritleri ve vaazları hakkında sorular sordu. (20) İsa şöyle dedi: “Ben dünyaya açıkça konuşuyorum. Dini önderlerin hepsi böyle yaptığımı bilirler, çünkü havralarınızda ve mabedin dış avlusunda vaaz ettim. Öğretilerimin hiçbirini gizlemedim. (21) Bana niçin soru soruyorsun? Dini önderlere sor. Onlar ne vaaz ettiğimi biliyor.” (22) Muhafızlardan biri İsa’nın suratına vurdu. Muhafız, “Bir baş rahiple böyle konuşamazsın!” diye bağırdı. (23) İsa şöyle dedi: “Eğer yanlış konuştuysam, yanlışım neydi söyle. Eğer hakikati söylüyorsam, yüzüme niçin vurdun?” (24) Hanna o gece geç vakit İsa’yı baş rahip Kayafa’ya gönderdi.

Petrus’un İnkârları
Yuhanna 18:25-27
Matta 26:1-75; Markos 14:69-72; Luka 22:58-62

(25) Petrus ateşin yanında ısınırken, çevresindeki insanlar ona, “Sen İsa’nın müritlerinden biri misin?” diye sordu. Petrus, Hayır! Onu tanımıyorum!” dedi. (26) Baş rahibin hizmetkârlarından biri Petrus’un yanında duruyordu. Bu adam Petrus’un kulağını kestiği kişinin bir akrabasıydı. Adam Petrus’a, “Seni İsa’yla birlikte Getsemani denen zeytin bahçesinde gördüm” dedi. (27) Petrus, “Ben İsa’nın müridi değilim!” dedi. Petrus bunu söylediği sırada horoz ötmeye başladı. Böylelikle İsa’nın Petrus’a daha önceden söylediği, “Horoz ötmeden önce, beni üç kez inkâr edeceksin” sözleri yerine gelmiş oldu.

İsa Pilatus’un Önünde
Yuhanna 18:28-40
Matta 27:1-2, 11-31; Markos 15:1-20; Luka 23:1-25

(28) Dini önderler ertesi sabah saat 6 civarında İsa’yı Kayafa’nın evinden alıp Roma valisi Pontiyus Pilatus’un sarayına götürdüler. (Yahudiye bölgesinin valisi olan Pilatus büyük Hirodes’in mabedin batı duvarının yanına yaptırmış olduğu sarayda [Pretoryum’da] ikamet ediyordu.) Yahudiler kendi dinlerine ait olmayan bir mekânın içine giremezdi. Eğer böyle yaparlarsa, Çölde Sayım 28:18-19 ayetlerinde yazılı olduğu gibi dinen kirli sayılacaklarından ve Mayasız Ekmek Bayramı’nın ilk günündeki sunulardan yiyemeyeceklerinden korkuyorlardı. (29) Pilatus onları karşılamak için sarayın dışına çıktı. Onlara, “Bu adamı neyle suçluyorsunuz?” diye sordu. (30) Onlar, “Bu adam suçlu olmasaydı onu sana getirmezdik” dediler. (31) Pilatus onlara, “Onu alın ve kendi şeriatınıza göre yargılayın” dedi. Dini önderler, “Bizim hiç kimseyi ölümle cezalandırmaya yetkimiz yoktur” dediler. (32) Bu olay, İsa’nın Roma usulünce çarmıha gerilerek öldürüleceğini göstermek için oldu. (33) Pilatus tekrar sarayına girdi ve İsa’yı huzuruna getirtti. İsa’ya, “Yahudilerin Kralı sen misin?” diye sordu. (34) İsa, “Böyle olduğuna inanıyor musun, yoksa sana başkaları mı söyledi?” dedi. (35) Pilatus, “Ben Yahudi değilim. Sana bu suçlamayı yapan kendi halkın ve dini önderlerdir. Ne yaptığını söyle.” dedi. (36) İsa şöyle cevapladı: “Benim krallığım bu dünyadan değildir. Krallığım dünyevi olsaydı, müritlerim Yahudilerin beni yakalamasına karşı koyardı. Krallığımın dünyevi olmadığını bundan anlayabilirsin” dedi. (37) Pilatus, “Kral olduğunu mu söylüyorsun?” dedi. İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben insanlara hakikati duyurmak için yeryüzüne geldim. Hakikate ait olan her kişi öğrettiklerimi (vaazlarımı) dinler” dedi. (38) Pilatus, “Hakikat nedir” diye sordu. Pilatus Yahudi önderlerle konuşmak için dışarı çıktı ve onlara şöyle dedi. “Ben bu adamı hiç bir şeyden suçlu bulmuyorum. (39) Sizin bir geleneğiniz var. Buna göre her Fısıh Bayramı’nda sizin seçtiğiniz bir mahkûmu serbest bırakmama müsaade ediliyor. Yahudilerin Kralı’nı serbest bırakmamı ister misiniz?” (40) Onlar, “Hayır! İsa’yı serbest bırakma. Biz haydut Barabas’ı serbest bırakmanı istiyoruz” diye bağırdılar.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!