YUHANNA 12. BÖLÜM

YUHANNA

12. BÖLÜM

İsa Beytanya’da
Yuhanna 12:1-2

(1) Günlerden Cumartesi’ydi. Fısıh Bayramı, altı gün sonra Cuma akşamı başlayacaktı. İsa Lazar, Meryem ve Marta’yı ziyarete etmek için, Efrayim’den Zeytin dağındaki Beytanya’ya yürüyerek gitti. (2) Marta akşam yemeğini masaya getirdi. Lazar, İsa ve müritleriyle birlikte sofraya oturdu.

Meryem İsa’nın Ayaklarına Yağ Döker
Yuhanna 12:3-8

(3) Meryem’in yarım litre kadar saf hint sümbülünden yapılmış değerli bir yağı vardı. Meryem bu hoş kokulu yağı İsa’nın ayaklarına döktü. Evin her yanını hint sümbülü yağının güzel kokusu kapladı. (4) İsa’nın müritlerinden, daha sonra O’na ihanet edecek olan Yahuda İskariyot, Meryem’e, (5) “Niçin bu yağı satıp parasını yoksullara vermedin?” dedi. (6) Yahuda yoksulları umursamazdı. O bir hırsızdı. İsa ve müritlerinin para kesesini o taşırdı ve sık sık oradan para çalardı. (7) İsa Yahuda’ya, “Meryem’e ne yapması gerektiğini söyleme. Bırak da hoş kokulu yağı benim gömüleceğim gün için saklasın. (8) Yoksullar daima aranızda olacak, ama Ben olmayacağım” dedi.

İsa’yı ve Lazar’ı Öldürme Planı
Yuhanna 12:9-11

(9) Kalabalık bir Yahudi topluluğu İsa’yı ve Lazar’ı ziyaret etmek için Beytanya’ya gitti. (10) Baş rahipler İsa’yı öldürmeyi tasarlıyordu, ayrıca Lazar’ı da öldürmek istiyorlardı. (11) İsa’nın Lazar’ı ölümden diriltmesinin ardından birçok Yahudi O’na iman etmişti.

İsa’nın Kudüs’e Girişi
Yuhanna 12:12-19

(12) Büyük bir insan kalabalığı Fısıh Bayramı’nı kutlamak için Kudüs’te toplanmıştı. Ertesi gün İsa’nın, Zeytin dağındaki Beytanya’dan kente gelmekte olduğu haberi duyuldu. (13-15) İnsanlar ellerinde hurma dallarıyla İsa’yı karşılamaya gittiler. Onlar hep bir ağızdan Mezmurlar 118: 25-26’daki gibi, “Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralına övgüler olsun!” diye bağırdılar. İsa, Zekeriya 9:9’da yazılmış olduğu gibi bir sıpaya binmişti. ‘Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!’ (16) İsa’nın müritleri olan biteni anlamamıştı. Onlar daha sonra- İsa göğe yüceltiliği zaman- O’na yapılacakların Kutsal Kitap’ta önceden bildirilmiş olduğunu anladılar. (17) İnsanlar İsa’nın Lazar’ı ölümden dirilttiğini görmüş ve O’nu diğerlerine anlatmayı sürdürmüştü. (18) İsa’yı karşılamaya birçok insan gitti, çünkü hepsi de O’nun Lazar’ı ölümden dirilterek gösterdiği olağanüstü alameti hakkında anlatılanları duymuştu. (19) Ferisiler kendi aralarında, “Halkın ilgisini kaybediyoruz. Bakın! Herkes İsa’nın ardından gidiyor!” dediler.

Yahudi Olmayanlar İsa’yla Tanışmak İstedi
Yuhanna 12:20-23

(20) Yahudi olmayanlar da Allah’a ibadet için Fısıh Bayramına gidiyordu. (21) Onlardan bazıları Celile’nin Beytsayda şehrinden olan Filipus’a gidip, “Efendimiz, İsa ile tanışmak istiyoruz” dediler. (22) Filipus ve Andreya, Yahudi olmayanların da kendisiyle tanışmak istediğini İsa’ya söyledi. (23) İsa şöyle dedi: “Ebedi İnsanoğlu’nun yüceltileceği vakit gelmiştir.

Ölümle Gelen Yaşam
Yuhanna 12:24-26

(24) “Size doğrusunu söyleyeyim. Bir buğday tanesi toprağa düşüp ölürse, filizlenir ve çok ürün verir. Eğer toprağa düşüp ölmezse, hiç bir ürün veremez. (25) Canını seven, onu kaybedecektir. Canını bu dünyadayken feda eden, onu ebedi hayatta geri kazanacaktır. (26) Bana hizmet eden, benim ardımdan gelecek ve Benim olduğum yerde olacaktır. Onlar ebedi Baba tarafından ödüllendirilecektir.”

İsa, Kendi Ölümünü Önceden Bildirir
Yuhanna 12:27-33 

(27) “Yüreğim ve ruhum sıkıntılı, zordayım. Ama Ebedi Baba’dan beni bu acılardan kurtarmasını istemeyeceğim, çünkü Ben dünyaya acı çekmeye geldim.” (28) İsa şöyle dua etti: “Ebedi Baba, adını yücelt!” Gökten gelen bir ses, “Adımı yücelttim ve tekrar yücelteceğim” diye bildirdi. (29) İnsanlar gök gürültüsü duyduğunu sandılar ve “Bir melek O’nunla konuştu!” dediler. (30) İsa şöyle dedi: “Ebedi Baba gökten, bana değil, size alamet olsun diye konuştu. (31) Dünya için hüküm vakti gelmiştir. Bu dünyayı hakimi İblis’tir ve onun dışarı atılma vakti gelmiştir. (32) Dünyadan yukarı kaldırılma vaktim yaklaşıyor ve Ben bütün insanları kendimde toplayacağım!” (33) İsa bu sözleri insanlara nasıl öleceğini anlatmak için söyledi.

İnsanoğlu Kimdir?
Yuhanna 12:34-36

(34) Halk, “Tevrat’ta Mesih’in ebediyen dünyada kalacağı bildirilir. İnsanoğlu’nun yukarı kaldırılması gerektiğini nasıl söylersin? Kimdir bu İnsanoğlu?” dedi. (35) İsa şöyle konuştu, “Işık bir süre daha sizinle birlikte olacak. Bu yüzden ışığınız varken yürüyün, aksi takdirde karanlıkta yaşayacaksınız. Karanlıkta yürüyen insanlar nereye gittiğini bilmez. (36) Işık sizinle birlikte yaşıyor. Bana iman edin, ışığın çocukları olacaksınız.” İsa vaazını bitirdi. İsa oradan ayrıldı ve kendini onlardan sakladı.

İman ve İnançsızlık
Yuhanna 12:37-43

(37) Onlar İsa’nın pek çok olağanüstü alamet gerçekleştirdiğini gördüler, ama O’na iman etmediler. (38-40) Yeşaya peygamberin, Yeşaya 53:1 ayetinde, ‘Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı’ diye bildirdikleri böylelikle gerçekleşmiş oldu. Onlar Yeşaya peygamberin Yeşaya 6:10’da bildirdiklerine bu yüzden inanmadılar. ‘Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle ki, gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar.” (41) Yeşaya peygamber gelecek olan Mesih’in ihtişamını görmüş ve İsa hakkında konuşmuştu. (42) Birçokları İsa’ya iman etti. Bazı dini önderler de O’na iman etti. Ama onlar bunu hiç kimseye söylemediler, çünkü Ferisilerden korkuyorlardı. Ferisiler İsa’ya iman edenlerin havraya girmesine izin vermiyordu. (43) Ferisiler insanların övgüsünü Allah’ın övgüsünden daha fazla seviyordu.

İsa Dünya’nın Işığıdır
Yuhanna 12:44-50

(44) İsa yüksek sesle şöyle söyledi: “Bana iman eden, beni gönderen ebedi Baba’ya iman eder. (45) Beni gören, ebedi Baba’yı görür. (46) Ben dünyanın ışığı olmaya geldim. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmayacaktır. (47) Ben dünyayı kurtarmak için geldim, yargılamak için değil. Ben sözlerime itaat etmeyenleri yargılamam. (48) Ama sözlerim Bana iman etmeyenleri Kıyamet gününde yargılayacaktır. (49) Ben kendi adıma konuşmuyorum. Beni dünyaya gönderen ebedi Baba, bana ne söyleyeceğimi bildirmiştir. (50) Ben yalnızca Baba’nın bana bildirdiklerini söylerim ve O’nun sözleri ebedi hayattır.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!