YUHANNA 7. BÖLÜM

YUHANNA

7. BÖLÜM

İsa’nın Kardeşlerinin İnançsızlığı
Yuhanna 7:1-9

(1) İsa, İsrail’in kuzeyindeki Celile bölgesinde dolaştı. Ama İsrail’in güneyindeki Yahudiye bölgesine gitmedi, çünkü dini önderlerin kendisini öldürmeye çalıştığını biliyordu. (2-3) Yahudilerin Kudüs’te kutladığı Çardak Bayramı gelip çatmıştı. Yahudiler her sonbahar bu bayram için Kudüs’e giderdi. (Sekiz gün süren bu bayramda Yahudiler yapraklardan yapılmış çardakların altında yaşarlardı. Bunu Allah’ın İsrail halkını Mısır’dan çıkarıp, çölün içinden geçirip Vaat Edilmiş Topraklara götürmesini anmak için yaparlardı. Ayrıca elde edilen hasat için Allah’a şükredilirdi, bu yüzden adına Hasat Bayramı da denirdi.) İsa’nın erkek kardeşleri O’na, “Yahudiye’ye git ki müritlerin gerçekleştirdiğin olağanüstü alametleri görebilsin. (4) Tanınmak isteyen kimse yaptıklarını saklamaz. Kendini dünya göster!” dedi. (5) İsa’nın erkek kardeşleri ona inanmıyordu. (6) İsa şöyle dedi: “Allah’ın benim için belirlediği zaman gelmedi. Oysa sizin için her zaman uygundur. (7) Dünya sizden nefret etmiyor. Dünya benden nefret ediyor, çünkü ben dünyanın yollarının kötü olduğunu söylüyorum. (8) Siz Bayramı kutlamaya gidin. Benim için Allah’ın belirlediği zaman henüz gelmedi.”

İsa Kudüs’e Gider
Yuhanna 7:10-13

(9-10) İsa’nın erkek kardeşleri Bayram için yola çıktı ama İsa Celile’de kaldı. Sonra yaklaşık üç gün boyunca yürüyerek gizlice Kudüs’e gitti. (11) Dini önderler Bayram sırasında İsa’yı bulmaya çalıştı ve diğer insanlara, “İsa’yı gördünüz mü?” diye sordular. (12) Halk İsa hakkında pek çok şey söylüyordu. Bazıları O’nun iyi bir insan olduğunu söyledi. Bazıları ise O’nun halka hakikati açıklamadığını söyledi. (13) Halk dini önderlerden korktuğu için İsa hakkında gizlice konuşuyordu.

İsa Mabette Vaaz Eder
Yuhanna 7:14-24

(14) Çardak Bayramının yarısına gelindiğinde İsa vaaz etmek için Mabet’in dış avlusuna girdi. (15) Dini önderler hayret içinde kaldılar ve ona, “Kutsal Kitap hakkında nasıl bu kadar çok bilgi sahibi olabilirsin? Din okullarımızda hiç okumadın ki” dediler. (16) İsa şu cevabı verdi: “Benim vaaz ettiklerim beni dünyaya gönderen Allah’tan gelir, kendime ait değildir. (17) Allah’ın isteğini yerine getirenler benim vaaz ettiklerimin Allah’tan geldiğini bilir. Onlar kendi adıma konuşmadığımı bilir. (18) Kendi adına konuşan kendini yüceltir. Bense beni dünyaya gönderen Allah’ı yüceltirim. Ben yalan söylemem. Benim vaazım hakikattir. (19) Musa sizlere Tevrat’ı verdi, ama sizler Tevrat’a (şeriata) uymuyorsunuz. Beni niçin öldürmek istiyorsunuz?” (20) İnsanlar, “Sen cinlisin! Seni öldürmek isteyen de kim?” dediler. (21) İsa şöyle dedi: “Şabat gününde bir insanı iyileştirmeme şaşırmıştınız. (22-23) İbrahim size sünnet kuralını vermişti. Siz Musa’nın şeriatına riayet ettiğinizi düşünerek Şabat gününde oğullarınızı sünnet ediyorsunuz. Hasta bir adamı Şabat gününde iyileştirdim diye bana niçin kızıyorsunuz? (24) İnsanlar hakkında yanlış yere hükümler vermeyi bırakın. İnsanları Allah’ın gözünde doğru olana göre değerlendirin.”

İsa, Mesih midir?
Yuhanna 7:25-31

(25) Kudüs’teki bazı Yahudiler şöyle dediler: “Dini önderlerin öldürmek istediği kişi İsa değil miydi? (26) Bakın! İşte orada insanlara vaaz ediyor ama onu durdurmaya çalışmıyorlar. Acaba İsa’nın Mesih olduğuna mı inanıyorlar? (27) Biz onun Celileli olduğunu biliyoruz. Halbuki Mesih’in nereden geleceğini hiç kimse bilemez.” (28) İsa mabedin dış avlusunda yüksek sesle şöyle konuştu: “Kim olduğumu ve nereden geldiğimi bildiğinizi söylüyorsunuz. Ben dünyaya kendiliğimden gelmedim. Beni Allah dünyaya gönderdi. O hakikattir; ama siz O’nu tanımıyorsunuz. (29) Ben Allah’ı tanıyorum, çünkü O’ndan geldim. O beni gökten dünyaya gönderdi.” (30) Bunun üzerine dini önderler İsa’yı yakalamaya çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü Allah’ın O’nun için belirlediği zaman gelmemişti. (31) Birçok insan İsa’ya iman etti ve şöyle dedi, “Mesih bize şimdikinden daha fazla olağanüstü alametler gösterecek mi?”

İsa’yı Tutuklamaya Çalışırlar
Yuhanna 7:32-36

(32) Dini önderler insanların İsa hakkında konuştuğunu haber aldı. İsa’yı tutuklamak için Mabet muhafızlarını gönderdiler. (33) İsa halka şöyle dedi: “Kısa bir süre sonra beni dünyaya gönderen Allah’ın yanına geri döneceğim. (34) Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Benim gittiğim yere siz gidemezsiniz.” (35) Yahudi önderler kendi aralarında şöyle konuştular: “İsa’nın gitmeyi tasarladığı, onu bulamayacağımız yer de neresiymiş? Acaba Greklerle birlikte yaşayan diğer Yahudilere mi katılmayı düşünüyor? Yoksa Greklere mi (Yahudi olmayanlara mı) vaaz edecek? (36) Ne demek istiyor? Onu bulamayacağımız yer neresi olabilir ki?”

Kutsal Ruh, Diri Su Gibidir
Yuhanna 7:37-39 

(37-38) Bayramın en önemli günü olan son gününde İsa mabedin dış avlusunda durdu ve yüksek sesle şöyle konuştu: “Susamış olan varsa, bana gelsin ve içsin. (38) Bana iman eden herkesin içinden, Peygamber Yeşaya’nın Kutsal Kitap’ın 58:11 ayetinde yazdığı gibi, ‘Diri su ırmakları akacaktır.’” (39) İsa kendisine iman edenlerin alacak olduğu Kutsal Ruh’tan söz ediyordu. Kutsal Ruh o zamanlar daha verilmemişti, çünkü İsa henüz göğe yüceltilmemişti.

İsa Kimdir?
Yuhanna 7:40-44

(40) İsa’nın sözlerini duyan insanlardan bazıları, “Bu adam gerçekten Yasa’nın Tekrarı 18:15-19’da yazılmış olan Peygamberdir” dediler. (41) Bazıları da, “Bu Mesih’tir!” dedi. Diğerleri ise, “Mesih Celileli olamaz ki. (42) Kutsal Yazılar’da Mesih’in Kral Davut’un soyundan geldiği bildirilir. O halde Mesih’in Beytlehem’den gelmesi gerekir” dedi. (43) İnsanlar İsa’nın kim olduğu konusunda görüş ayrılığına düşmüştü. (44) Bazı insanlar İsa’yı tutuklamak istedi, ama hiç kimse O’na el süremedi.

İsa’yı Tutuklamayı Başaramazlar
Yuhanna 7:45-49 

(45) Mabet muhafızları Ferisilere ve baş rahiplere eli boş geri döndüler. Dini önderler onlara, “İsa’yı niçin bize getirmediniz” diye sordu. (46) Mabet muhafızları, “O’nun gibi konuşanını hiç görmemiştik” dediler. (47) Ferisiler, “Siz de mi kandırıldınız? (48) Dini önderlerin hiçbiri ona inanmıyor. (49) Halk Tevrat’ı bizim bildiğimiz kadar bilmiyor. Onların hepsi Allah’ın laneti altındadır!” dedi.

Nikodim İsa’yı Savunur
Yuhanna 7:50-53

(50) Daha önce bir gece karanlıkta İsa’yla konuşmuş olan Nikodim adlı Ferisi, (51) “Şeriata göre bir kişiyi dinlemeden ve neler yaptığını öğrenmeden onun hakkında hüküm verilemez” dedi. (52) Diğer dini önderlerse, “Nikodim, yoksa sen de mi Celilelisin? Tevrat’ı okusana! Celile’den peygamber çıkmaz” dediler. (53) Bunun ardından dini önderler evlerine gitmek üzere oradan ayrıldılar.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!