YUHANNA 6. BÖLÜM

YUHANNA

6. BÖLÜM

İsa Beş Bin Kişiyi Doyurur
Yuhanna 6:1-15
Matta 14:13-21; Markos 6:30-44; Luka 9:10-17

(1) İsa bir tekneyle Celile gölünün doğu kıyısına gitti. (Celile gölü yaklaşık 11 km genişliğinde ve 21 km uzunluğundadır.) (2) Büyük bir kalabalık O’nu takip etti, çünkü onlar İsa’nın hastaları iyileştirirken gerçekleştirdiği olağanüstü alametleri görmüştü. (3) İsa bir tepenin yamacına çıktı ve müritleriyle birlikte oturdu. (4) Yahudilerin, Mısır’dan Çıkış 12:1-28 ayetlerinde yazılı olan Fısıh Bayramı yaklaşıyordu. (5) İsa bir insan kalabalığının aceleyle yanına doğru gelmekte olduğunu gördü ve Filipus’a, “Bu insanlar için nereden yiyecek alacağız?” dedi. (6) İsa o kadar kişiyi nasıl doyuracağını biliyordu, ama Filipus’un imanını sınamak istemişti. (7) Filipus, “Hepsi için yiyecek alacak paramız yok” cevabını verdi. (8-9) Petrus’un erkek kardeşi ve İsa’nın müridi olan Andreya şöyle dedi: “Şurada bir genç var, onun beş somun arpa ekmeği ve iki balığı var. Ama herkesi doyurmak için bize daha fazlası lazım.” (10) İsa müritlerine herkesi yere, çayırların üzerine oturtmasını söyledi. Orada yaklaşık beş bin erkek, bunun yanı sıra pek çok kadın ve çocuk vardı. (11-12) İsa ekmeği ve balığı aldı, Allah’a şükretti, sonra ekmeği ve balıkları parçalara ayırdı. İnsanlara istedikleri kadar ekmek ve balık verdi. Herkesin bol bol yiyeceği oldu. İsa müritlerine, “Arta kalan yiyeceği toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın” dedi. (13) Müritler artan ekmekle on iki sepet doldurdular. (14) İnsanlar İsa’nın olağanüstü alametini gördüğü zaman, “Musa’nın Yasa’nın Tekrarı 18:15-19 ayetlerinde bildirdiği Peygamber bu olmalı” dediler. (15) İsa insanların onu zorla İsrail’in kralı yapmaya çalışacağını biliyordu. Bu yüzden oradan ayrıldı ve tek başına Celile tepelerine doğru yürüdü.

İsa Celile Gölünün Üzerinde Yürür
Yuhanna 6:16-24
Matta 14:22-27; Markos 6:45-52

(16-17) İsa’nın müritleri o gece karanlıkta göl kıyısına indiler. İsa henüz gelmemişti, bu yüzden Kefernahum'a doğru gölde kürek çekmeye başladılar. (18) Aniden güçlü bir rüzgar esti ve gölde çok büyük dalgalar oluştu. (19-20) Müritler gölde bir kaç kilometre kürek çektikten sonra İsa’nın suyun üzerinde yürümekte olduğunu gördüler. İsa teknenin yakınına geldi. Müritler çok korktular ama İsa şöyle bağırdı: “Benim; korkmayın.” (21) İsa tekneye bindi ve Kefernahum’a vardılar. (22) Gölün doğu kıyısında kalan insanlar İsa ve müritlerinin orada olmadığını ertesi sabah fark etti. (23) Tabariye’den kalkan tekneler İsa’nın insanları doyurduğu yere yakın bir noktada kıyıya yanaşmıştı. (24) İnsanlar İsa’nın orada olmadığını anlayınca teknelere binip onu bulmak için Kefernahum’a doğru kürek çektiler.

İsa Hayat Ekmeğidir
Yuhanna 6:25-40

(25) İnsanlar İsa’yı Kefernahum’da buldular ve O’na, “Hocam, buraya ne zaman geldin?” diye sordular. (26) İsa şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim. Olağanüstü alametlerimi gördüğünüz için değil, karnınız ekmekle doyduğu için ardımdan geliyorsunuz. (27) Bozulup çürüyecek olan bir yiyecek uğruna emek vermekten vazgeçin. Onun yerine ebedi hayata götüren yiyecek için yaşayın. Baba Allah, bu yiyeceği size sağlama yetkisini İnsanoğlu’na verdi.” (28) İnsanlar İsa’ya, “Yapmamız gereken Allah’ın işleri nelerdir?” diye sordu. (29) İsa şöyle dedi: “Yapmanız gereken Allah’ın işi tektir. Beni Allah’ın dünyaya göndermiş olduğuna inanmalısınız.” (30-31) Onlar ise şöyle dedi: “Bize olağanüstü bir alamet göster ki, sana inanalım! Bizim için Peygamber Musa’nınkine benzer yüce bir iş gerçekleştir! Musa Mezmurlar 78:24’de, ‘Onlara yemeleri için gökten ekmek verdi’ diye bildirildiği gibi, çöldeyken atalarımıza gökten gelen ekmek vermişti.” (32) İsa şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim; onlara gökten ekmek veren Musa değil, Allah’tı. Baba Allah size gökten gelen gerçek ekmeği verir. (33) Allah’ın gerçek ekmeği Benim. Ben dünyaya hayat vermek için gökten geldim.” (34) Onlar İsa’ya, “Efendimiz, bize bu ekmekten ver” dediler. (35) İsa şöyle dedi: “Ben hayat ekmeğiyim! Bana iman eden asla acıkmayacak ve susamayacaktır. (36) Beni gördünüz; ama hâlâ bana inanmıyorsunuz. (37) Baba’nın bana verdiği herkes, bana gelecektir. Ben kimseyi geri çevirmeyeceğim. (38) Ben gökten kendi isteğimi değil, beni gönderen Allah’ın isteğini yerine getirmek için geldim. (39) Allah’ın isteği bana gelen hiç kimsesin kaybolmamasıdır. Çünkü bana gelmiş olanların hepsini son günde, Kıyamet Günü’nde ölümden dirilteceğim. (40) Baba’nın isteği bana iman eden herkesin ebedi hayata sahip olmasıdır. Onları Kıyamet Günü’nde ölümden dirilteceğim.”

Ekmek İsa’nın Bedenidir
Yuhanna 6:41-51

(41) İsa’nın gökten gelen Allah’ın ekmeği olduğunu söylemesi Yahudi din adamlarını kızdırdı. (42) Onlar, “Bu adam gökten indiğini nasıl söyleyebilir! O Yusuf’un oğludur. Onun anasını da, babasını da tanırız” dediler. (43) İsa onlara şöyle dedi: “Yakınmayı bırakın. (44) Baba bana getirmedikçe, hiç kimse bana gelemez. Ben onları Kıyamet Günü’nde ölümden dirilteceğim. (45) Peygamber Yeşaya, Yeşaya 54:13’te, ‘Ve onların hepsi Allah tarafından eğitilecektir’ diye yazar. Baba’yı işiten ve O’ndan öğrenen herkes bana gelir.” (46) “Hiç kimse Baba’yı görmemiştir, ama ben O’nu gördüm. Beni dünyaya göndermeden önce O’nunla birlikteydim. (47) Size hakikati söylüyorum. Bana inanan herkes ebedi hayata sahip olur. (48) Ben hayat ekmeğiyim! (49) Atalarınız çölde ekmek yedi, ama öldüler. (50) Benim söz ettiğim ekmekse gökten geldi. Öyle ki onu yediğiniz zaman, ölmeyeceksiniz. (51) Ben gökten gelen diri ekmeğim. Allah’ın gönderdiği bu ekmeği yiyen herkes ebediyen yaşayacaktır. Bu dünyanın yaşaması için sunduğum ekmek kendi bedenimdir.”

İsa’nın Bedeni ve Kanı
Yuhanna 6:52-59

(52) Yahudi din adamları kendi aralarında, “İsa yememiz için kendi bedenini bize nasıl verebilir?” diye tartıştılar. (53) İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer İnsanoğlu’nun bedenini yemezseniz ve kanını içmezseniz, Allah’ın verdiği ebedi hayata sahip olmazsınız. (54) Bedenimi yiyen ve kanımı içen herkes ebedi hayata sahip olur. Ve ben onları Kıyamet Günü’nde ölümden dirilteceğim. (55) Gerçek ekmek bedenimdir ve gerçek içecek kanımdır. (56) Bedenimi yiyen ve kanımı içen herkes bende yaşar ve ben de onların içinde yaşarım. (57) Ebedi Baba beni dünyaya yolladı. Ben O’nun aracılığıyla yaşarım. Bedenimi yiyen herkes benden dolayı yaşayacaktır. (58) Gökten gelen ekmeği yerseniz, ebediyen yaşarsınız. Bu atalarınızın çölde yediği ekmeğe benzemez. Onlar o ekmeği yediler ve öldüler.” (59) İsa bu vaazı Kefernahum’daki havrada verdi.

Müritler İsa’yı Terk Ederler
Yuhanna 6:60-65

(60) İsa’nın müritlerinden birçoğu O’nun Kefernahum havrasındaki vaazını dinledi. Kendi aralarında, “Bu çok zor bir öğretidir. Böyle bir şeyi kim kabul edebilir?” dediler. (61) İsa müritlerinin bazılarının vaazından rahatsız olduğunu biliyordu. Bu yüzden onlara şöyle dedi: “Vaaz ettiklerimi beğenmediniz mi? (62) O halde ebedi İnsanoğlu'nun gelmiş olduğu göğe geri döndüğünü gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? (63) Ebedi hayatı veren sizin insan yapınız değil, Kutsal Ruh’tur. Benim vaazım, hayat veren Kutsal Ruh’tandır.” (64) İsa ta başından beri kendisine iman etmeyecek olanları biliyordu. O, kendisine karşı çıkacak olanı da biliyordu. (65) İsa şöyle dedi: “Size söylediğim gibi, Baba bana getirmedikçe, hiç kimse bana gelemez.”

İsa Havarilerini Sorgular
Yuhanna 6:66-71

(66) İsa’nın vaazı yüzünden birçok müridi ayrıldı. Onlar artık İsa’nın ardınca gitmediler. (67) İsa on iki havarisine bakıp, “Siz de beni terk edecek misiniz?” dedi. (68-69) Petrus şöyle dedi: “Rab, başka kimin ardından gidebiliriz ki? Ebedi hayat sözlerine sahip olan yalnızca sensin. Biz senin Allah’ın Kutsalı olduğuna eminiz.” (70) İsa şöyle dedi: “Sizleri on iki havarim olarak seçmiştim, ama içinizden biri İblis’tendir.” (71) İsa kendisine ihanet edecek olan Yahuda İskariyot’tan söz ediyordu.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!