YUHANNA 1. BÖLÜM

YUHANNA

1. BÖLÜM

Söz Allah’tı
Yuhanna 1:1-5

(1) Her şey yaratılmadan önce Söz vardı. Söz Allah’la beraberdi. Söz Allah’tı. (2) O başlangıçta Allah’la beraberdi. (3) Allah her şeyi Söz’ün vasıtasıyla yarattı. O hiçbir şeyi Söz’den ayrı olarak yaratmadı. (4) Allah’ın hayatı Söz’deydi ve Allah’ın hayatı bütün insanlar için ışıktı. (5) Allah’ın ışığı dünyanın karanlığında parlar. Dünyanın karanlığı Allah’ın ışığını söndüremez.

Yahya Peygamber
Yuhanna 1:6-13

(6) Allah İsrail halkına Yahya adında bir peygamber gönderdi. (7) Yahya Peygamber insanlara Allah’ın ışığını anlatmak için geldi. Öyle ki, bütün insanlar İsa’nın dünyanın ışığı olduğuna iman etsinler. (8) Yahya Peygamber ışık değildi. Onun görevi insanlara Allah’ın ışığını anlatmaktı. (9) Her insanı aydınlatan Allah’ın öz ışığı dünyaya geliyordu. (10) O dünyadaydı. Dünya O’nun vasıtasıyla yaratıldığı halde, O’nun Allah’ın ışığı olduğunu anlayamadı. (11-13) İsa ilk önce kendi halkına geldi. Ama İsrailoğulları O’nu kabul etmedi. Yine de İsa’nın ismine iman ederek O’nu kabul eden herkese Allah’ın çocukları olma hakkını verdi. Onlar insan anne-babadan doğan çocuklar gibi değildi, Allah’tan doğan çocuklardı.

Söz İnsan Oldu
Yuhanna 1:14-18

(14) Söz insan oldu ve aramızda yaşadı. Biz O’nun yüceliğini gördük. Bu, ebedi Baba’dan gelmiş olan yegane ebedi Oğul’un Allah’ın lütfu ve hakikatiyle dolu olan yüceliğiydi. (15) Yahya Peygamber insanlara İsa’yı anlattı ve şöyle söyledi: “Benden sonra gelecek olan, benden çok daha uludur. Çünkü O ebediyet boyunca var olmuştur.” (16) Bizler İsa’nın ilahi doluluğundan gelmekte tükenmez lütfu aldık. (17) Çünkü Allah Tevrat’ı Musa Peygamber aracılığıyla verdi, ama O’nun lütfu ve hakikati Mesih İsa aracılığıyla geldi. (18) Allah’ı hiç kimse görmemiştir. Allah olan ebedi Oğul, O’nu dünyaya bildirmek için Baba Allah’tan geldi.

Dini Önderler Yahya’yı Sorguya Çekerler
Yuhanna 1:19-28

Matta 3:1-12; Markos 1:1-8; Luka 3:1-9, 15-17

(19) Kudüs’teki Yahudiler rahipleri ve Levilileri Yahya Peygamber’i sorguya çekmek için Yahudiye çölüne ve Şeria ırmağının doğusundaki Perea bölgesine gönderdiler. Ona, “Sen kimsin?” diye sordular. (20) Yahya, “Ben Mesih değilim” dedi. (21) Ona, “İlyas Peygamber misin?” diye sordular. Yahya, “Hayır” dedi. “Yasa’nın Tekrarı 18:15-19 ayetlerinde Musa’nın geleceğini yazdığı peygamber sen misin?” diye sordular. Yahya, “Hayır” dedi. (22) “O zaman sen kimsin? Bize söyle! Bizi gönderen din âlimlerine verecek bir cevaba ihtiyacımız var” dediler. (23) Yahya Peygamber bu soruyu Yeşaya Peygamber’in kitabındaki 40:3 ayetiyle cevap verdi: “Ben çölde haykıranın sesiyim. Rab’bin yolunu düz edin. ” (24-25) Sonra Yahya’ya tekrar sordular: “Ne İlyas Peygamberim, ne Yasa’nın Tekrarı 18:15-19 ayetlerinde vaat edilen peygamberim, ne de Mesih’im diyorsun. O halde insanları niçin vaftiz ediyorsun?” (26) Yahya Peygamber şöyle dedi: “Ben insanları yalnızca suyla vaftiz ediyorum. Aranızda kim olduğunu bilmediğiniz biri yaşıyor. (27) Ben onun çarıklarının bağını çözmeye layık değilim.” (28) Bu olay Şeria Irmağının doğusundaki Beytanya’da geçti. Beytanya, Hirodes’in yönetimi altında olan Yahudilere ait Perea bölgesindeydi. Yahya Peygamber birçok insanı Şeria Irmağında vaftiz ediyordu.

İsa Allah’ın Kuzu’sudur
Yuhanna 1:29-34

(29) Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü ve şöyle dedi: “Bakın! O, dünyanın günahını ortadan kaldırmak için kurban edilecek olan Allah’ın kuzusudur! (30) O benden çok daha uludur. O ebediyet boyunca var olmuştur. (31) Ben bile O’nun kim olduğunu bilmiyordum. Ben, İsrailoğulları Mesih’i tanısın diye suyla vaftiz etmeye geldim. (32) Kutsal Ruh’un gökten bir kumru gibi indiğini ve İsa’nın üzerinde durduğunu gördüm. (33) Ben O’nun kim olduğunu bilemezdim. Ama Allah bana şöyle dedi: ‘Kutsal Ruh’un gökten bir kumru gibi inip Mesih’in üzerinde durduğunu göreceksin.’ İnsanları Kutsal Ruh ile vaftiz eden Mesih, O’dur. (34) Ben, Yahya, bunun gerçekleştiğini gözlerimle gördüm. Size bunun gerçek olduğunu söylüyorum. İsa, Allah’ın Oğlu’dur!”

İsa’nın İlk Müritleri
Yuhanna 1:35-42

(35) Ertesi gün Yahya Peygamber iki müridiyle birlikteydi. (36) Yahya, İsa’nın oradan geçmekte olduğunu görünce şöyle dedi: “Bakın! Dünyanın günahı için kurban edilecek olan Allah’ın Kuzusu O’dur!” (37) İki mürit Yahya Peygamberin sözlerine inandı ve İsa’nın ardından gitti. (38) İsa onları gördüğü zaman, “Ne istiyorsunuz?” diye sordu. Onlar, “Hocam, nerede yaşıyorsun?” diye sordular. (39) İsa onlara, “Gelin, bana katılın” dedi. Müritler o günü İsa’yla birlikte geçirdiler. Saat öğleden sonra dörde gelmişti, bu yüzden İsa onları evine buyur etti. (40-41) İsa’nın ardından giden Yahya’nın müritlerinden birinin adı Andreya idi. Andreya ertesi sabah erkek kardeşi Petrus’u buldu ve ona, “Mesih’le konuştuk” dedi. (42) Andreya, Petrus’u İsa’nın yanına götürdü. İsa, Petrus’a baktı ve şöyle dedi: “Sen, Yuhanna oğlu Petrus’sun. Bundan böyle Aramice’de kaya anlamına gelen Kefas adıyla çağrılacaksın.”

Filipus ve Natanyel
Yuhanna 1:43-51 

(43) İsa ertesi gün Perea bölgesinden ayrıldı. Yaklaşık 160 km yol kat edip, İsrail’in kuzeyindeki Celile gölünün kuzey batı kıyısına gitti. Oraya vardığı zaman Filipus’u gördü ve ona, “Beni izle!” diye seslendi. (44) Filipus, Andreya ve Petrus’un yaşadığı Beytsayda şehrindendi. (45) Filipus, Nasıra’nın yakınındaki Kana’da yaşayan Natanyel’i ziyarete gitti ve ona, “Mesih’i bulduk! Musa ve diğer peygamberler tarafından vaat edilen O’dur. O, Yusuf oğlu, Nasıralı İsa’dır” dedi. (46) Natanyel, Filipus’a, “Nasıra mı? Nasıra denen o küçük köyden iyi bir şey çıkar mı hiç?” dedi. Filipus, “Gel de kendin gör” cevabını verdi. (47) İsa Natanyel’in kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce, “İşte temiz yürekli gerçek bir İsrailoğlu!” diye konuştu!” (48) Natanyel, İsa’ya, “Yüreğimi nerden biliyorsun?” diye sordu. İsa, “Filipus sana uğramadan önce, seni incir ağacının altında otururken gördüm” dedi. (49) Natanyel, “Hocam, sen Allah’ın ebedi Oğlu’sun! Sen İsrail’in Kralısın!” dedi. (50-51) İsa, Natanyel’e, “Seni incir ağacının altında otururken gördüğüm için mi bana iman ediyorsun ? Sana doğrusunu söyleyeyim. Allah’ın bundan daha büyük işlerini göreceksin! Daniel 7:13-14 ayetlerinde yazılmış olduğu gibi, Allah’ın meleklerinin yukarı yükseldiğini ve ebedi İnsanoğlu’nun üzerine indiğini göreceksin” dedi.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!